เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคม International Society to Improve Use of Medicines(ISIUM) ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุ MAP RADIO FM 99 MHz เรียนรู้ประสบการณ์ในการสื่อสารด้านสุขภาพกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแรงงานข้ามชาติในการสื่อสารสุขภาพ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการสื่อสารเพื่อให้เกิดการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลในกลุ่มแรงงาน และจะร่วมวางแผนเพื่อทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต