เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันยุติความรุนแรงต่อสตรีได้ถูกจัดขึ้นที่ระนอง โดยมีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง แรงงานและองค์กรเครือข่ายเข้าร่วม