เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันยุติความรุนแรงต่อสตรีได้ถูกจัดขึ้นที่พังงา โดยมีแรงงานข้ามชาติจากภาคเกษตรกรรมเข้าร่วม