การประชุม MAP Structure review
ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่