เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2024 MAP Radio FM 99 MHz ได้จัดการประชุมประจำเดือนของดีเจ โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค ของแต่ละรายการ และความคิดเห็นขอสภาผู้ฟัง เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนารายการ พร้อมทั้งวางแผนกิจกรรมที่จะทำในเดือนถัดไป