เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2567 กลุ่มแม่บ้าน ได้จัดการประชุมขึ้น โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.สรุปรายรับ รายจ่าย ของกลุ่ม ที่ไปออกบูธกิจกรรม เนื่องในวันแรงงาน 
2. วางแผนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่บ้านสากล ในเดือน มิ.ย. 2567  ซึ่งวันที่ 16 มิ.ย. ของทุกปี จะเป็นวันครบรอบการเกิดขึ้นของ อนุสัญญาเพื่อคุ้มครองแรงงานทำงานบ้าน ซึ่งในหลายประเทศได้จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ว่าเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมพลังเพื่อเรียกร้องสิทธิของลูกจ้างทำงานบ้าน
3. ให้ข้อมูลเรื่องการใช้สิทธิ พรบ. รถ เมื่อประสบอุบัติเหตุทางรถ และสิ่งที่ควรรู้เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
จากการประชุมในครั้งนี้ ทางกลุ่มแม่บ้าน  ได้รับความรู้ เรื่อง พรบ.และเตรียมพร้อมสำหรับงานเฉลิมฉลองและรณรงค์เนื่องในวันแม่บ้านสากลในเดือน มิ.ย. ถัดไป