สภาผู้ฟัง วิทยุ MAP Radio FM 99 MHz 30/6/62

 

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 มุลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ได้จัดประชุมสภาผู้ฟังขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ฟังรายการวิทยุแมพเรดิโอ FM 99 MHz จากหลายอาชีพและหลายพื้นที่ เพื่อนำมาพัฒนารายการต่างๆ ให้มีความน่าสนใจ ถูกต้อง มีข้อมุลข่าวสารครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ฟังต่อไป