โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน (CHE)

 

โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน (CHE)

 

โครงการ สุขภาพและการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน มุ่งให้แรงงานข้ามชาติและผู้อพยพมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และมีความเป็นอยู่ ที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม ด้วยการสร้างเสริมศักยภาพให้ชุมชนผู้อพยพสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อ ชีวิตตนเองและทัศนคติของสังคมในเรื่องเพศ ความสัมพันธ์ เอชไอวีเอดส์และ เพศสภาพ

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน (CHE)

โครงการสื่อ (MMM)

 

โครงการสื่อ

โครงการ สื่อของมูลนิธิแมพผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์ในภาษาแรงงานข้ามชาติ คือ พม่า กะเหรี่ยง ไทใหญ่   รวมทั้งภาษาลาหู่ในบางกรณี  ด้วยจุดประสงค์เพื่อการเข้าถึงแรงงานข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง เพื่อสร้างเสริมศักยภาพแก่ชุมชนแรงงาน  นอกจากโครงการสื่อจะผลิตสื่อต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนแรงงาน ข้ามชาติแล้ว ก็ยังให้การสนับสนุนการทำงานของแต่ละโครงการภายใต้มูลนิธิฯ ในการผลิตสื่อเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน  สิทธิผู้หญิง สิทธิสุขภาพ  สื่อที่ผลิตมีความหลากหลายทั้งโสตทัศนวัสดุและสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ให้คลอบคลุมทุกประเด็นสถานการณ์ที่แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญ  สื่อต่างๆของแมพได้รับการแจกจ่ายไปยังห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลชุมชนแรงงาน เป็นจำนวนมาก  นอกจากนั้นแมพยังได้ผลิตสื่อในภาษาไทยและอังกฤษในโอกาสพิเศษเพื่อใช้ในการ รณรงค์และการเผยแพร่ความรู้  ยกตัวอย่างเช่น หนังสือเนื่องในวาระครบรอบ 10 ของมูลนิธิฯ และ รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก   

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสื่อ (MMM)

โครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง(RFA)

โครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง (RFA)

โครงการ สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้อพยพจากประเทศพม่าในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้อพยพที่มักถูกกีดกันหรือขาดการเหลียวแล ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน, ผู้หญิง, ครอบครัวของผู้อพยพ ตลอดจนผู้อพยพที่เผชิญภาวะวิกฤตทั้งทางร่างกายและจิตใจให้สามารถเข้าถึงการ บริการได้อย่างทั่วถึง

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง(RFA)

โครงการสิทธิแรงงาน (LRA)

โครงการสิทธิแรงงานได้ ให้การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในการแก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน โดยผ่านการให้ความรู้เรื่องสิทธิแรงงาน, การเจรจาต่อรองอย่างไม่เป็นทางการกับนายจ้าง, การใช้กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการรณรงค์ให้มีนโยบายที่คุ้มครองสิทธิแรงงานที่ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสิทธิแรงงาน (LRA)

หมวดหมู่รอง