โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน (CHE)

 

โครงการ สุขภาพและการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน มุ่งให้แรงงานข้ามชาติและผู้อพยพมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และมีความเป็นอยู่ ที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม ด้วยการสร้างเสริมศักยภาพให้ชุมชนผู้อพยพสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อ ชีวิตตนเองและทัศนคติของสังคมในเรื่องเพศ ความสัมพันธ์ เอชไอวีเอดส์และ เพศสภาพ

 

 

ความเป็นมา

 โครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร-PHAMIT http://www.phamit.org/) เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวน  8 องค์กร รวมทั้งมูลนิธิแมพ  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (GFATM) และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งองค์กรต่างๆในท้องถิ่นที่ให้บริการด้านสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี  รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ  ผู้ติดตามแรงงานฯ และแรงงานบริการทางเพศในประเทศไทย โครงการฟ้ามิตรมีเป้าหมายเพื่อการลดอัตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์รายใหม่ ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยรวมทั้งเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ ป่วยเอดส์ในประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศพม่า มูลนิธิแมพได้ดำเนินโครงการฟ้ามิตรกับชุมชนแรงงานข้ามชาติไทใหญ่และลาหู่ใน จังหวัดเชียงใหม่รวมทั้ง กับชุมชนแรงงานข้ามชาติพม่าใน อ.แม่สอด จ.ตาก
ในช่วงปี พ.ศ.2546-2551 (ค.ศ. 2003-2008)มูลนิธิแมพได้ดำเนินโครงการฟ้ามิตรเฟสแรก  และในปัจจุบันยังได้ดำเนินการต่อเนื่องกับโครงการฟ้ามิตรเฟสที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี โดยในเฟสแรกนั้นแมพได้มุ่งการทำงานไปที่การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการ สร้างความเข้าใจเรื่องมิติความสัมพันธ์หญิงชายที่มีผลต่อสถานการณ์เอชไอวี เอดส์ ในชุมชนโดยผ่านกิจกรรมลงพื้นที่  ต่อมาในเฟสที่ 2 นี้ได้มุ่งไปที่การให้การสนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้สามารถเข้ารับบริการจากโรงพยาบาล รวมทั้งการฝึกอบรมเรื่องการดูแลตนเองกับการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้าน  และการเข้าถึงยาต้านไวรัส  ทั้งนี้ทางโครงการฯ หวังว่าจะสามารถทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง นายจ้าง  กับหน่วยงานให้บริการทางสุขภาพและ ผู้นำชุมชนแรงงานข้ามชาติมากยิ่งขึ้น
มูลนิธิแมพได้จัดกิจกรรมต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมและการจัดให้มีอาสามัครให้ความรู้ในชุมชนที่สามารถ ไปเยี่ยมแรงงานข้ามชาติตามสถานที่ทำงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปแล้วรวม กลุ่มแต่ละพื้นที่เพื่อประสานการทำงานร่วมกัน และแจกถุงยางอนามัย โดยอาสาสมัครเหล่านี้ในชุมชนจะให้คำปรึกษา, ส่งต่อผู้ป่วยและติดต่อประสานงานให้ผู้ติดเชื้อสามารถได้รับยาต้านไวรัสจาก องค์กรสาธารณะสุขของรัฐบาล  นอกเหนือจากนั้นทางโครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนยังได้ร่วม กับโครงการสื่อของมูลนิธิฯในการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่เรื่อง สุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์  และสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, สุขภาพผู้หญิง, การวางแผนครอบครัว, มาลาเรีย, วัณโรค และสุขอนามัย ในภาษาพม่า กะเหรี่ยง ไทใหญ่    และลาหู่ ซึ่งได้รับการเผยแพร่โดยการลงพื้นที่พบปะชุมชนแรงงานข้ามชาติ  นอกจากนั้นมูลนิธิแมพยังได้ช่วยให้แรงงานข้ามชาติก่อตั้งศูนย์ข้อมูลประจำ ชุมชนขึ้นอีกด้วย  โดยนอกจากจะเป็นศูนย์รวมของแรงงานในชุมชนแล้ว  ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับการเปิดสอนหนังสือ  การให้ความรู้พื้นฐานแก่เด็กๆลูกแรงงานข้ามชาติ  การฝึกอบรม  และการจัดกิจกรรมต่างๆ  ศูนย์ข้อมูลชุมชนถือว่าเป็นศูนย์กลางที่แรงงานสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ  อ่านหนังสือ  นั่งเล่นนอนเล่นรวมทั้งมาแลกเปลี่ยนข่าวสาร ต่างๆร่วมกัน  เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของทั้งสาระและความบันเทิง

 

โครงการย่อยภายใต้โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน
โครงการฟ้ามิตร 2- แชมเปี้ยน

 โครงการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  ด้วยการส่งเสริมการลงพื้นที่ชุมชนและการสร้างเครือข่ายแบบบูรณาการ 
โครงการฟ้ามิตร2 มีจุดประสงค์เพื่อขยายกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแบบบูรณาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น “ประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง” (MAPRs) ใน 155 อำเภอ จาก 36 จังหวัดในประเทศไทย รวมถึงแรงงานบริการทางเพศ กลุ่มชายรักร่วมเพศ (MSM) ผู้เสพยาด้วยการฉีด และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เป้าหมายโดยรวมคือการลดอัตราผู้ติดเชื้อด้วยการจัดให้มีการเข้าถึงบริการ ป้องกันเอชไอวีเอดส์แบบรอบด้านอย่างทั่วถึง  โครงการฟ้ามิตรได้ช่วยให้เกิดการประสานกันระหว่างชุมชนแรงงานข้ามชาติและ หน่วยงานให้บริการทางสาธารณะสุขของรัฐบาลที่ได้รับการอบรมและพร้อมที่จะตอบ สนองความต้องการของแรงงานข้ามชาติ  นอกจากนั้นกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ รวมถึงงานรณรงค์ที่ได้ผนวกภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด  ด้วยจุดประสงค์เพื่อการแก้ไขกฎหมาย นโยบายต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการอีกทั้งเป็นการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน ข้ามชาติ  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 


กิจกรรมภายใต้โครงการฟ้ามิตรเฟส2 มีดังต่อไปนี้

 • การ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการลงพื้นที่ชุมชนแรงงานเพื่อ การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (BCC)เพื่อลดการดูหมิ่นผู้ติดเชื้อในชุมชน
 • การแจกถุงยางอนามัย
 • การบริการให้คำปรึกษาและส่งต่อเพื่อการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจ (VCCT)
 • การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน
 • การพัฒนามาตรฐานของการอบรมและการสร้างความตระหนักต่อการตอบรับสถานการณ์ให้แก่ผู้ให้บริการทางสุขภาพด้านเอชไอวีเอดส์
 • การรณรงค์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆเพื่อลดการดูหมิ่นผู้ติดเชื้อ
 • การรณรงค์และผลัดดันเพื่อสิ่งต่อไปนี้ :
  • การอนุมัติให้ อาสาสมัครสุขภาพแรงงงานข้ามชาติ เป็นชื่ออาชีพสำหรับให้แรงานข้ามชาติจดทะเบียนบัตรอนุญาติทำงานได้
  • การบริการให้คำปรึกษาเพื่อการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ(VCCT) ในภาษาของแรงงานข้ามชาติ
  • การประกันสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพทุกคน
  • การ ขยายขอบเขตการดูแลรักษาโรคฉวยโอกาส รวมทั้ง  การจัดสรรงบประมาณสำหรับยาต้านไวรัสของรัฐบาลให้ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติและ ผู้อพยพ

 

 โครงการฟ้ามิตร(อาร์ซีซี)แคร์

 เป็นโครงการดูแลและป้องกันเอชไอวีเอดส์ ร่วมกับการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์ด้วยกระบวนการกระจายอำนาจของภาครัฐ ให้ครอบคลุมทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการฟ้ามิตรแคร์คือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ติดเชื้อรวมทั้งการลดการแพร่เชื้อเอชไอวี ของผู้ติดเชื้อ ด้วยการบูรณาการกลยุทธ์ในการดูแลรักษาและป้องกันเอดส์เข้าสู่แผนงานโครงการ ของจังหวัด  และโครงการของส่วนกลางสำหรับเยาวชน  กับ 4 ภาคส่วนได้แก่ ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ และสถานบริการด้านสุขภาพ โครงการฟ้ามิตรแคร์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดเชื้อด้วยความพยายามอย่าง เต็มที่ในการก่อตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  การช่วยส่งต่อผู้ติดเชื้อให้เข้ารับการบริการจากโรงพยาบาล การติดตามเพื่อเข้าถึงยาต้านไวรัส การดูแลรักษาโรคฉวยโอกาส  และการเยี่ยมบ้าน  นอกจากนั้นทางโครงการยังมีการลงพื้นที่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับการจัด หน่วยให้ความรู้เคลื่อนที่  กับกิจกรรมลดการดูหมิ่นผู้ติดเชื้อรวมทั้งการแจกถุงยางอนามัย   

 

โครงการสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์เยาวชน

 แมพได้ร่วมงานกับเครือข่ายสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่  ร่วมกับองค์กรที่ทำงานกับชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ อีก 8 องค์กร  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรเพื่อสาธารณะกุศลโดยชาวยิวอเมริกัน (AJWS) และ Women Refugee Commission  โครงการสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชน มีเป้าหมายคือการส่งเสริมเรื่องสุขภาพทางเพศและสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ใน กลุ่มเยาวชนที่มาจากประเทศพม่า  อายุระหว่าง 12-24 ปี เครือข่ายสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนได้จัดการการอบรมให้แก่ผู้นำและ อาสาสมัครเยาชนและ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในชุมชน ในประเด็นสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชน, สิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์, เพศสภาพ, เอชไอวีเอดส์, การวางแผนครอบครัว รวมทั้งแจกถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ พึงประสงค์และการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยในหมู่เยาวชน  

 


โครงการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

 มูลนิธิแมพได้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งเป็นพื้นที่ของแรง งานข้ามชาติที่ติดเชื้อเอชไอวีได้ประชุมประจำเดือนร่วมกัน ขณะนี้ได้มีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของแรงงานข้ามชาติชาวไทใหญ่และลาหู่ กิจกรรมของทางกลุ่มคือ การพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวีด้วยทัศนคติ ที่ดีรวมทั้ง อภิปรายหาแนวทางในการลดการถูกเลือกปฏิบัติและการดูหมิ่นต่อผู้ติดเชื้อใน ชุมชนของพวกเขาเอง รวมทั้งการทบทวนบทบาทของตนเองต่อความตระหนักและการป้องกันการติดเชื้อในราย ใหม่  ด้วยบรรยากาศของความอบอุ่น ไว้ใจ และเป็นกันเอง