ขอเรียนร้อง เครือข่ายส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ เนื่องในวันกรรมกรสากล 2019


เครือข่ายส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Rights Promotion Working Group / MRPWG) เป็นเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ในการทำงานส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติได้เข้าถึงสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ทั้งด้านแรงงาน การศึกษา สุขภาพ ป้องกันการค้ามนุษย์และการคุ้มครองสิทธิ รวมถึงส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติได้ตระหนักในหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม: ขอเรียนร้อง เครือข่ายส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ เนื่องในวันกรรมกรสากล 2019

ข้อเรียกร้อง วันกรรมกรสากล 2019

ข้อเรียกร้องเนื่องในวันกรรมกรสากล 2019


ด้วยวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันกรรมกรสากล” ซึ่งเป็นวันที่คนทำงานทั่วโลกได้รำลึกถึงการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมของคนทำงาน เป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ สิทธิอันชอบธรรมที่คนทำงานสมควรได้รับในฐานะมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับประชาชนกลุ่มอื่น ๆในฐานะที่คนทำงานเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้าและทัดเทียมกับนานาประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: ข้อเรียกร้อง วันกรรมกรสากล 2019

ข้อเรียกร้องเนื่องในวันกรรมกรสากล 2018 ภาษาไทย ภาษาพม่า และไทใหญ่

 

ข้อเรียกร้องเนื่องในวันกรรมกรสากล 2018

ด้วยวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันกรรมกรสากล ซึ่งเป็นวันที่คนทำงานทั่วโลกได้รำลึกถึงการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมของคนทำงาน เป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ สิทธิอันชอบธรรมที่คนทำงานสมควรได้รับในฐานะมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับประชาชนกลุ่มอื่น ๆในฐานะที่คนทำงานเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้าและทัดเทียมกับนานาประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: ข้อเรียกร้องเนื่องในวันกรรมกรสากล 2018 ภาษาไทย ภาษาพม่า และไทใหญ่

แถลงการณ์ร่วม: ขอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการปราบปรามแรงงานข้ามชาติซึ่งไม่มีเอกสารในประเทศไทย และใช้มาตรการใดๆ โดยคำนึงถึงความคุ้มครองด้านมนุษยธรรมเป็นสำคัญ

Joint-Statement

 

พวกเรา ซึ่งประกอบด้วยองค์กรที่ร่วมลงนามข้างท้ายนี้ มีความกังวลอย่างยิ่งต่อการกวาดจับแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์ซึ่งไม่มีเอกสารและอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานที่เป็นชนกลุ่มน้อยเชิงชาติพันธุ์และศาสนาซึ่งมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกประหัติประหารหากถูกผลักดันกลับไปยังประเทศต้นทาง

อ่านเพิ่มเติม: แถลงการณ์ร่วม: ขอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการปราบปรามแรงงานข้ามชาติซึ่งไม่มีเอกสารในประเทศไทย...

ข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล 2560

ข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล 2560

เนื่องด้วยในวันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวัน “วันแรงงานข้ามชาติสากล” (International Migrants Day) เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ค.ศ. 1990  เพื่อให้แรงงานข้ามชาติในประเทศต่างๆ ได้รับการคุ้มครองสิทธิทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิเป็นแรงงาน ด้วยหลักการที่จะให้ทุกประเทศและทุกฝ่ายตระหนักถึงสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่ต้องอพยพจากประเทศต้นทางไปทำงานยังประเทศปลายทางให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมจากรัฐบาลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว และเพศสภาพใด ๆ 

อ่านเพิ่มเติม: ข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล 2560